Skip to main content

§1 – Åndsfællesskabets grundlag

 1. Åndsfællesskabets navn er Guðavík. (Udtales: Gyðavík)
 2. Åndsfællesskabets hjemsted er hele norden, forankret på Sjælland.

§2 – Åndsfællesskabets trosgrundlag

 1. Vort trosgrundlag er Asa- og Vanetroen, dvs. troen på aser, vaner, alfer, vætter/naturånder, fylgjer/vardyr, forfædre, sol og måne, samt jætter, under ét kaldet magterne (Regin). Påkaldelsen af disse magter kan ske ved blót, sejd, galdr samt runemagi.
 2. Af hellige skrifter anerkender vi den Ældre Edda.
 3. Åndsfællesskabet anerkender ingen dogmatisk autoritet.

§3 – Åndsfællesskabets formål

 1. At varetage den nordiske gudedyrkelse, samt at forestå blót og andre ritualer på medlemmernes vegne.
 2. At udbrede kendskabet til, og forståelsen for, vor fædrene arv til medlemmerne såvel gennem eddadigte som andet gammelt kildemateriale, samt gennem nyere udtryksformer og fortolkninger.
 3. At fremme og styrke den arv vi skal give videre, gennem hævdelse af Nordens særpræg og egenart, lykke og ære, folk og kultur.
 4. At inspirere medlemmerne til at forestå ritualer og ceremonier, samt at vække den indre nordiske kampånd.

§4 – Riter og sæder

 1. Vi respekterer og værner om naturen, samt overholder dansk lovgivning.
 2. Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, hvis slagtningen sker under værdige former og dyret indgår i blótmåltidet. Jf. “Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr”.

§5 – Medlemskab

 1. Åndsfællesskabet består af en Kreds, en Kerne og en Høvding.
 2. Høvdingen sidder for livet, eller til posten ikke ønskes.
 3. Kernen er den drivende kraft og er som udgangspunkt ikke åben for tilgang.
  • 3a) Optagelse af nye medlemmer til kernen skal ske ved fuld enighed af alle medlemmer af kernen.
 4. Kredsen er alle folk, der tilslutter sig vore principper og vedtægter, og deltager i vores ritualer og aktiviteter i den udstrækning de kan. Dog mindst 3 om året.
  • 4a) Optagelse til åndsfællesskabets kreds, kan kun ske ved invitation, når man har deltaget i tre ud af fire på hinanden følgende blót/arrangementer.
  • 4b) Man kan ikke være i mere end ét Åndsfællesskab samtidigt.
 5. Åndsfællesskabet er åben for gæster efter aftale og invitation.
 6. Medlemskabet ophører ved skriftlig udmelding af åndsfællesskabet, eller ved misligholdt gæld.
  • 6a) Medlemskabet kan dog generhverves uden yderligere foranstaltninger, dersom skyldig gæld er modtaget af fællesskabets kassemester.
 7. Medlemskab ophører, når man melder sig ud af åndsfællesskabet, eller undlader at betale forfalden gæld til åndsfællesskabet.
 8. Personer med andre former for, for åndsfællesskabet, destruktiv adfærd, kan ikke optages. Ligeledes kan personer ikke optages, om hvem der hersker begrundet mistanke om destruktive hensigter og adfærd overfor åndsfællesskabet, dets interesser og dets medlemmer.
  Skulle en sådan adfærd uomtvisteligt forekomme hos en person, som er medlem, er det Kernens ret, straks at suspendere dette medlems medlemskab, evt. om nødvendigt foretage politianmeldelse.

  • 8a) Brud på Fredlysning:
   A. Dersom et medlem bryder den foretagne Fredlysning, er det Kernens ret straks at suspendere dette medlems medlemskab.
   B. Dersom en gæst bryder den foretagne Fredlysning er det Kernens ret at meddele gæsten, at denne ikke længere er velkommen ved fællesskabets arrangementer.

§6 – Alting

Altinget er åndsfællesskabets højeste besluttende myndighed.

 1. Kernen indkalder til ting og fastsætter dagsordenen.
 2. Tinget afholdes årligt i Q1 af kalenderåret, før Vårblót.
 3. Stemmeberettigede ved Altinget:
  1. Fremmødte medlemmer af Kernen.
  2. Fremmødte medlemmer af Kredsen.
 4. Tinget er beslutningsdygtigt uanset fremmødt antal.
 5. I tilfælde af stemmelighed ved vedtagelse af forslag, er det Høvdingen der har den afgørende stemme.
 6. Altingets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Kernens beretning
  4. Årets arrangementer
  5. Indkomne forslag til drøftelse
  6. Eventuelt

§7 – Økonomi

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Blótafgifter fastsættes af Kernen.
 3. Blótafgifter og lignende indbetales inden påbegyndelse af arrangement.
 4. Intern revisor vælges blandt medlemmerne.

§8 – Opløsning

 1. Til beslutning om opløsning af åndsfællesskabet kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer på hvert af 2 på hinanden følgende Ting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Ved opløsning tager det opløsende Ting beslutning om anvendelse af åndsfællesskabets eventuelle midler.

Kontakt

   Guðavík
   Thrane
   info@gudavik.dk
   Sjælland, Danmark